Japan

SHIHAN IKUO HIGUCHI

Tokyo.

Email: shoto-higuchi@xvh.biglobe.ne.jp

SHIHAN MISTUNORI KOBAYASHI

Ojiya, Niigata.

Email: koubukai.kobayashi@gmail.com

SHIHAN HIDETADA NARUMI

Kushiro, Hokkaido.

Email: cjhbc376@ybb.ne.jp